AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Higienistka stomatologiczna

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Higienistka stomatologiczna 325102
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz      utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną. Do jej zadań i umiejętności należy między innymi określanie roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej; prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej; czynne asystowanie w zabiegach ortodontycznych oraz wykonywanie zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Praca: Higienistka stomatologiczna może znaleźć pracę w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.
 

 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia - dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

1

 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

2

 

64

2

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

1

   

16

3

 Stany zagrożenia życia i zdrowia

 2

     

32

4

Język migowy

     

2

32

5

 Język obcy w stomatologii

 

 

 

3

48

6

Komunikacja personalna i społeczna

2

     

32

7

Propedeutyka stomatologiczna

3

2

2

 

112

8

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

3

2

2

 

112

9

Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

2

3

4

 

144

Łączna liczba godzin

12

10

10

5

592

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

4

2

2

2

160

2

Działalność profilaktyczno- lecznicza higienistki stomatologicznej

3

7

7

10

432

Łączna liczba godzin

7

9

9

12

592

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

19

19

19

17

1184

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

32

 

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin