AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Facebook

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA! Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzono możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

AP Edukacja zaprasza do zapisów na KKZ w zawodach: 


Asystent osoby niepełnosprawnej
Betoniarz - zbrojarz 
Cukiernik
Drukarz
Elektromechanik 
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Florysta
Fotograf 
Fototechnik
Fryzjer
Górnik eksploatacji podziemnej
Kelner
Kucharz
Mechanik - monter maszyn i urządzeń 
Mechanik motocyklowy 
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter konstrukcji budowlanych
Monter mechatronik
Monter - elektronik
Murarz - tynkarz
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator obrabiarek skrawających 
Opiekunka środowiskowa
Optyk - mechanik
Piekarz 
Przetwórca ryb
Rolnik
Sprzedawca
Ślusarz
Technik agrobiznesu
Technik architektury krajobrazu 
Technik archiwista
Technik budownictwa 
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
Technik drogownictwa
Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa 
Technik informatyk
Technik księgarstwa
Technik logistyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik obsługi turystycznej 
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji reklamy 
Technik pojazdów samochodowych
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik rolnik
Technik spedytor
Technik technologii żywności 
Technik teleinformatyk 
Technik telekomunikacji 
Technik turystyki wiejskiej 
Technik urządzeń sanitarnych
Technik usług fryzjerskich 
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Wędliniarz

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

W oparciu o Art. 68a.u.3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425. ze zmianami), kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby spełniającej niżej opisane warunki złożony do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie.

Zasady określa § 10b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 893 ze zmianami)

Uwaga: 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie.

Zgodnie z treścią ww. przepisu:
I. Osoba, która posiada:
1) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów  szkolnictwa zawodowego, oraz
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie  o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  dla zasadniczej szkoły zawodowej,

może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

II. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również:
1) osoba, która posiada:
    a) dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, 
        wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ("stary" egzamin zawodowy), którego zakres
        odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym
        z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz
    b) świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłacznie w zawodzie nauczanym 
        na poziomie technika, oraz
    c) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających
        wykształcenie średnie;
2) osoba, która:
    a) ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz posiada świadectwo czeladnicze  w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym  z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzonego zgodnie z rozporządzeniem    Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.09.2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz  egzaminu sprawdzajacego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. poz. 1117), oraz
    b) spełnia warunki, o których mowa w pkt 1) lit. b i c.
3) osoba, która posiada:
    a) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej wydane po zdaniu  egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,    wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz
    b) spełnia warunki, o których mowa w pkt 1) lit. b i c.