AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Policealna Szkoła Medyczna

AP Edukacja – Policealna Szkoła Medyczna, to szkoła, która ma uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się nap odstawach programowych opublikowanych przez MEN. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika lub równorzędny.

W AP Edukacja - Policealnej Szkole Medycznej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Czas trwania nauki: od 1 do 2 lat tj. od 2 do 4 semestrów, w zależności od kierunku.
System zajęć: zaoczny lub stacjonarny
Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń


Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Opłaty: Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty!


PO SZCZEGÓŁY ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU!