AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Ślusarz

 

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Ślusarz 722307

KwalifikacjeM.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o M.44. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik mechanik.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.
Praca: Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy dla mechaników

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczego - hutniczego

 

Podstawy konstrukcji maszyn

105

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

106

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

106

Wykonywanie połączeń materiałów

106

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

105

RAZEM:

618

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych