AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Sprzedawca

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Sprzedawca 522301

KwalifikacjeA.18. Prowadzenie sprzedaży 

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.21. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik księgarstwa a po uzupełnieniu Kwalifikacji jeszcze o A.22, może uzyskać tytuł Technik handlowiec.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Zadania zawodowe sprzedawcy to organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży, inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży itp.

Praca: Sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego

 

Towaroznawstwo

25

Prawo konsumenta

8

Promocja

7

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży

 

Organizowanie sprzedaży

227

Sprzedaż towarów

228

RAZEM:

585

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Sprzedawca