AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Technik architektury krajobrazu

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik architektury krajobrazu 314202

Kwalifikacje: R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
                         R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Praca: Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

15

JOZ - Język obcy zawodowy

15

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

15

OMZ - Organizacja małych zespołów

15

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo - leśnego

 

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Podstawy architektury krajobrazu

18

Rośliny ozdobne

18

Obiekty małej architektury krajobrazu

18

Projekty obiektów architektury krajobrazu

18

Prace w obiektach architektury krajobrazu

18

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 

Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzanie obiektów architektury krajobrazu

172

Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

173

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

169

Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

169

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

Zajęcia indywidualne: 20 godzin jazdy