AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Technik architektury krajobrazu

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik architektury krajobrazu 314202

Kwalifikacje: R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
                         R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Praca: Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

15

JOZ - Język obcy zawodowy

15

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

15

OMZ - Organizacja małych zespołów

15

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo - leśnego

 

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Podstawy architektury krajobrazu

18

Rośliny ozdobne

18

Obiekty małej architektury krajobrazu

18

Projekty obiektów architektury krajobrazu

18

Prace w obiektach architektury krajobrazu

18

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 

Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzanie obiektów architektury krajobrazu

172

Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

173

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

169

Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

169

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

Zajęcia indywidualne: 20 godzin jazdy