AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Technik rolnik

 

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik rolnik 314207

KwalifikacjeR.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
                         R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o R.6. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji


Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.
Praca: gospodarstwa rolne.

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle rolnym

30

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ - Organizacja małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska

 

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Podstawy rolnictwa

40

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

41

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Prowadzenie produkcji roślinnej

141

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

141

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

141

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Organizowanie produkcji roślinnej

65

Organizowanie produkcji zwierzęcej

65

RAZEM:

774

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Zajęcia indywidualne = 20 godzin jazdy