AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Kwalifikacje
T.6. Sporządzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.6. może uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym


Warunki rekrutacji

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

Praca: Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

20

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ - Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

 

Towaroznawstwo żywności

39

Podstawy żywienia i zasady higieny

62

Technika w gastronomii

46

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów

 

Przechowywanie żywności

227

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

228

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Planowanie i ocena żywienia

65

Organizowanie produkcji gastronomicznej

65

Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

65

RAZEM:

897

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin